CC4Skype reference video

Improvement is in their DNA

Watch the Reference video to see why Perspectief choose CC4Skype.

 

Constantly alert, intent on finding ways to improve is truly in their blood. To develop and improve is what they live and breath, for their customers as well as for themselves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This video is Dutch spoken and has English subtitles.

“Organizations with a strong focus on development, who employ people that are healthy and love working there and with enough confidence for trial and error, create movement. A movement towards the internal health of the company and the people that it employs”.

André Wijnholds, IT Manager Perspectief

Alles draait om data

Smart Profile heeft unieke propositie door gebruik van Skype for Business  & CC4Skype voor haar demand generation platform.

Smart Profile verbindt market intelligence en demand generation om marketing en sales effectiever te maken. De tijd dat inside sales met Excel sheets zat te bellen, is allang voorbij. Smart Profile verzamelt, verrijkt, aggregeert en analyseert data. Deze wordt verzameld in data sets en beschikbaar gemaakt op het eigen platform. Vervolgens kan deze data ingezet worden voor bijvoorbeeld email campagnes, evenement uitnodigingen, social selling, telefonisch contact en andere vormen van demand generation.
Wat Smart Profile zo bijzonder maakt? Al deze data, voor al deze activiteiten is aan elkaar gekoppeld en aan elkaar gerelateerd met eenduidige regels over hoe de relevantie uit deze data gehaald kan worden, dát is uniek in de markt. Zo kunnen organisaties de juiste beslisser op het juiste moment benaderen met de juiste boodschap via het juiste kanaal.

CC4Skype is voor ons de lijm tussen Skype for Business en onze applicatie laag”.   Timo Hoogendorp, Hoofd ICT, Smart Profile

Data en contact center functionaliteit in één.
De klant krijgt het gehele platform ter beschikking, incl. de volledige contact center functionaliteiten van CC4Skype, zonder dat hiervoor verschillende systemen aan elkaar gekoppeld hoeven te worden. Plug and play, dat maakt de dienst van Smart Profile uniek.

CLM7, het demand generation platform van Smart Profile is volledig geïntegreerd met CC4Skype. Alle data is gekoppeld en beschikbaar in één omgeving. Medewerkers starten in een mum van tijd op, zien meteen wie er beschikbaar is, en bellen vervolgens rechtstreeks vanuit de database. Gegevens, zoals bijvoorbeeld de leads die uit een bepaalde campagne gekomen zijn, de tijd die hieraan besteed is, het beste moment om hierover contact op te nemen, het is allemaal openlijk toegankelijk. Dit geeft een objectief en helder overzicht in een ieders resultaten, en het helpt bij het onderling genereren van ideeën over hoe het nog beter kan.

Plug and playcloud-platform is strategische keuze 
Het klinkt allemaal erg logisch, maar Smart Profile heeft hiermee een unieke propositie in handen. De weg ernaartoe bleek echter lang, verschillende leveranciers hebben in het verleden aangegeven hierbij te kunnen ondersteunen of API’s te kunnen leveren waarop het platform ontwikkeld kon worden. Helaas bleek het waarmaken lastig of zelfs onmogelijk, en zo begon de zoektocht opnieuw. CC4Skype werd aanbevolen, de bewezen diensten van CC4Skype gaven vertrouwen en zo begon een nieuw hoofdstuk.

Hoewel data het keyword is by Smart Profile, was het voorheen niet mogelijk om met de traditionele, on-premise telefonieoplossing de eigen data, zoals responsetijd, gevoerde gesprekken, gesprekstijd of lead info vast te houden, laat staan aan elkaar te koppelen. Dat klinkt wellicht als een grappig detail, maar dat is het uiteraard niet voor een vooruitstrevend bedrijf.

Het uitgangspunt was helder; de integratie moet één platform opleveren inclusief alle beschikbare data, wat kan dienen als Contact Center telefonieoplossing. Daarnaast moet het medewerkers mobieler maken en data verrijking in het platform mogelijk maken.

Medewerker staat centraal in keuze
Selectie gebeurde aan de hand van een gedetailleerde lijst met requirements, zowel op technisch als op mensgericht vlak.  Zoals bijvoorbeeld de wens om werknemers, die om een bepaalde reden aan huis gebonden zijn, maar kunnen en graag willen werken, te ondersteunen. Voorbeelden zijn zieke of herstellende werknemers, of vrouwen terugkerend na zwangerschapsverlof, die in de eerste periode nog wat meer thuis willen zijn.

Ook de grens tussen de kantoren moest verdwijnen, gewoon kunnen inloggen, zonder dat IT een telefoonnummer of een koppeling moet maken, of je nu in België of in Nederland werkt. Routeren op basis van profielen, volledige contact center functionaliteiten, makkelijk beheer en het koppelen van verschillende systemen stonden uiteraard ook hoog op de lijst.

De live gang van CC4Skype volgende snel en in etappes. Gestart werd met ongeveer 30% van de organisatie, daarna volgden wekelijks enkele 10-tallen. Een half jaar nadat de gehele organisatie foutloos was overgestapt op CC4Skype werd besloten om de oude installatie af te voeren, de back-up bleek niet nodig.

Grote ov-staking van 28 mei 2019 legt Nederland volledig stil
Het tegendeel werd bewezen. Een grote staking in het OV zorgde ervoor dat meer dan de helft van het personeel niet naar kantoor kon komen, iets wat voorheen een drama betekende, het zou de operatie volledig stilleggen, nu was er geen vuiltje aan de lucht, het personeel logt in vanaf huis en werkt onverstoorbaar door.

De hele organisatie werkt efficiënter en prettiger samen, het is zo snel geadopteerd, het voelt eigenlijk alsof het altijd al zo was.
Jurgen Verheijen, Hoofd Marketing & Communicatie, Smart Profiel

Standaard rapportages, die bij CC4Skype geleverd worden, gebruikt Smart Profile niet. Zij zoeken naar verbanden op een heel eigen en specifieke wijze. Ze gebruiken daarvoor een integratie met Microsoft PowerBI. Deze geeft hen de sturende en evaluerende informatie die ze nodig hebben om hun koploperspositie in de markt te behouden.

Over Smart Profile
Smart Profile verbindt market intelligence en demand generation om het marketing en sales proces effectiever te maken, zodat het maximale marktpotentieel gerealiseerd kan worden. Zo wordt er inzicht geboden in het volledige ecosysteem van organisaties in de Benelux met behulp van data analyses. Kortom, Smart Profile helpt om op het juiste moment met de juiste boodschap, via het juiste kanaal de juiste beslisser te bereiken.

Over CC4Skype
CC4Skype is internationaal producent en leverancier van Customer Contact software voor Skype for Business. CC4Skype ontwikkelt producten vanuit de beleving van uw organisatie en klanten gebaseerd op tientallen jaren ervaring in de contact center markt. De oplossingen zijn zowel on premise als in de cloud beschikbaar. De experts van CC4Skype adviseren u graag over de mogelijkheden en toepassing van CC4Skype binnen uw organisatie.

>>Lees de PDF<<

It’s all about data

Smart Profile has a unique proposition with the use of Skype for Business and CC4Skype for its demand generation platform.

Smart Profile connects market intelligence and demand generation to make marketing and sales more effective. The time when inside sales were cold calling with Excel sheets has long gone. Smart Profile collects, enriches, aggregates, and analyzes data which is made available on the Smart Profile platform. The data is ready to be used for email campaigns, event invitations, social selling, telephone sales, and other forms of demand generation.

Why is Smart Profile unique? Clear rules about how relevance can be derived from this vast amount of data, for so many types of activities, is unique in the market.

It allows organizations to approach the right decision-maker at the right time with the right message through the right channel.

“For us, CC4Skype is the glue between Skype for Business and our application layer”.
Timo Hoogendorp, Head of ICT, Smart Profile

Data and contact center functionality all available in one tool
Smart Profile provides the customer with an entire platform, including full CC4Skype contact center functionalities, without having to connect to different systems. Plug and play that makes the Smart Profile service unique.

CLM7, the demand generation platform of Smart Profile is fully integrated with CC4Skype. All data is linked to and available in one environment. Employees start-up in no time, immediately see who is available, and can call directly from the database. Data, such as the leads that came from a specific campaign, the time spent, the best time to contact leads etc is all accessible. This objective and clear overview of everyone’s results helps to generate mutual ideas about to improve even further.

‘Plug and play’ cloud-platform is a strategic choice

The platform uniquely positions Smart Profile in the market.

And even though this may all sound very logical, realizing the built took quite some time. Suppliers, able to support in developing this platform, were few and far apart. CC4Skype’s proven services gave confidence, and so a new chapter began.

Despite data being the keyword at Smart Profile, while using the traditional, on- premise telephony solution, it was not possible to retain any phone data. Response time, for instance, or the number of conducted calls, time talked, or any lead info was kept, let alone linked. That may sound like a funny detail, but obviously, for an innovative company, it is not.

The starting point was clear; the integration must provide a single platform including all available data, which can serve as a Contact Center telephony solution. In addition, it must make employees more mobile and enable data enrichment on the platform.

Employees are made central in the decision making
The selection to choose for CC4Skype was made based on a detailed list of requirements, both technically and people-oriented. The desire to support employees who are bound to their homes, but are willing to work is a good example.

This could be sick or recovering employees or women returning after maternity leave, and that want to be home a little more in the first period.

The border between the offices also had to disappear, just be able to log in, without IT having to create a telephone number or establish a connection, whether you work in Belgium or the Netherlands.

Routing based on profiles, full contact center functionalities, easy management, and linking different systems were, of course, also high on the list.

The implementation of CC4Skype was planned quickly and in stages. Approximately 30% of the organization started using CC4Skype at the start, and weekly around ten followed. Six months after completion Smart Profile “unplugged” the old system as a back-up proved unnecessary.

Major public transport strike on May 28th, 2019, completely paralyzes the Netherlands.
Actually, the opposite was proven. A major public transport strike prevented more than half of the staff from coming to the office.

This would previously cause a huge drama, as it would completely stop operations. This time the staff logs in from home and continues to work without interruptions.

“Our entire organization works together with more efficiently and therefore adopted CC4Skype so quickly, it actually feels like it has always been this way “.
Jurgen Verheijen, Head of Marketing & Communication, Smart Profile, Smart Profile

Smart Profile does not use CC4Skype’s standard reporting. They look for connections in a very own and specific way. For this, they use the integration with Microsoft PowerBI. This helps guides them by providing evaluating information which they need to maintain their leading position in the market.

>>Read in PDF<<

                                                     

Improvement is in their ​DNA

Improvement is in DNA Perspectief

Improvement is in their DNA
Constantly alert, intent on finding ways to improve is truly in their blood. To develop and improve is what they live and breath, for their customers as well as for themselves.
“Organizations with a strong focus on development, who employ people that are healthy and love working there and with enough confidence for trial and error, create movement. A movement towards the internal health of the company and the people that it employs”.

Read the full story

Improvement is in the DNA of Perspectief

Beter maken zit in het DNA

Perspectief beter bereikbaar door gebruik van Skype for Business met BizSkype & CC4Skype.

“We beschikken nu over een overzichtelijk en actueel overzicht van de beschikbare consultants, we kunnen nu snel en goed doorverbinden, dit verlaagt de werkdruk aanzienlijk en vergroot ons werkplezier. Tegelijkertijd is onze klanttevredenheid gestegen, mensen wachten minder lang en worden in één keer doorverbonden naar de juiste persoon.”

Lees de volledige Perspectief referentie

Optimaal klantcontact bij SnelStart

Snelstart gebruikt CC4Skype voor klantcontact

SnelStart wil klanten snel en goed helpen en daarom is klantcontact voor hen ontzettend belangrijk. Investeren in klant contact technologie waarmee dat goed en via meerdere kanalen kan is voor hen dan ook een vanzelfsprekendheid. Met CC4Skype  en Frontline werken zij effectiever en efficiënter én voegen zij waarde toe aan het contact met de klanten. 

Klantcontact op basis van Skype for Business
Familiebedrijf SnelStart ontwikkelt boekhoudsoftware voor het MKB en heeft in Nederland zo’n 70.000 klanten. De organisatie heeft de insteek om boekhouden makkelijk te maken voor elke ondernemer. Door de forse groei in medewerkers en klanten ontstaat de behoefte om medewerkers beter te faciliteren in het afhandelen van de contacten met klanten. De focus ligt hierbij op het optimaliseren van de klantbeleving. Om dit te bereiken is er de wens voor meer inzicht door rapportages en om efficiënter en effectiever om te gaan met de beschikbare middelen, bijvoorbeeld door het automatiseren van bepaalde handelingen.

Voor de afhandeling van het telefoonverkeer in het contactcenter maakt SnelStart gebruik van Skype for Business en Microsoft Dynamics voor CRM. Door de beperkte functionaliteiten en mogelijkheden van de huidige klantcontactoplossing, ging SnelStart op zoek naar een oplossing en een partner die beter paste bij hun wensen. Nancy van Beest, interim-manager klantenservice, deed gedegen onderzoek en zag in Frontline de partner die hen begrijpt en hen verder helpt in de verbetering en versterking van de klantgerichtheid.


Schaalbaar en flexibele klantcontactoplossing, ook voor de toekomst
Of het nu gaat om de integratie met andere bedrijfsapplicaties of een naadloze migratie naar Microsoft Teams, de nieuwe software moet dit aan kunnen. Daarnaast zijn schaalbaarheid, flexibel gebruik en eenvoudig beheer belangrijke wensen. CC4Skype geeft hier de perfecte invulling aan. Zo betaalt SnelStart naar gebruik en wordt de doorlooptijd van wijzigingen aanzienlijk verkort; de klantenservice kan nu zelf aanpassingen maken en call flows beheren en is daarvoor niet langer afhankelijk van de it-afdeling.

Met de integratie van Dynamics, beschikken de medewerkers over één scherm met alle beschikbare functionaliteiten voor het optimaal afhandelen van klantcontact, via welk door de klant gekozen kanaal dan ook.

#snelstartmaaktboekhoudenmakkelijk